COleDateTimeSpan::operator lt; <> & gt;

เพื่อนCDumpContextamp ตัวดำเนินการ AFXAPI << (CDumpContext & dc,COleDateTimeSpan dateSpan );

เพื่อนCArchiveamp ตัวดำเนินการ AFXAPI << (CArchive & ar, COleDateTimeSpan dateSpan );

เพื่อนCArchiveamp ตัวดำเนินการ AFXAPI >> (CArchive & ar, COleDateTimeSpan และ dateSpan );

หมายเหตุ

การแทรกCOleDateTimeSpan (lt; <) ดำเนินสนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูล และการจัดเก็บไปยังการเก็บถาวรวินิจฉัย แยก (>>) ผู้ให้บริการสนับสนุนการโหลดจากเก็บถาวร?

ภาพรวม COleDateTimeSpan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDumpContext, CArchive(&N)

Index