COleDateTimeSpan::m_span

หมายเหตุ

สองค่าสำหรับวัตถุนี้COleDateTime ค่านี้แสดงในวัน / -ช่วงเวลาในวัน?

ข้อควรระวังnbsp  การเปลี่ยนแปลงค่าในข้อมูลสมาชิกคู่จะเปลี่ยนค่าของวัตถุนี้COleDateTimeSpan มันไม่มีเปลี่ยนสถานะของวัตถุนี้COleDateTimeSpan(&N)?

ภาพรวม COleDateTimeSpan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDateTimeSpan::COleDateTimeSpan, COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan, COleDateTimeSpan::operator คู่(&N)

Index