COleDateTimeSpan::GetTotalMinutes

(double GetTotalMinutes) const;

ส่งกลับค่า

ค่าวัน / เวลาช่วงนี้ในนาที แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะสำรวจเพื่อส่งกลับ double มันเสมอจะส่งกลับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อเรียกค่าวัน / เวลาช่วงนี้ในนาที?

ค่าที่ส่งกลับจากช่วงนี้ฟังก์ชันระหว่าง approximatelynbsp – 5.26e9 และ 5.26e9(&N)?

สำหรับฟังก์ชันอื่นที่สอบถามค่าของวัตถุCOleDateTimeSpanดูหน้าที่สมาชิก:

ภาพรวม COleDateTimeSpan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan(&N)

Index