COleDateTimeSpan::GetTotalHours

(double GetTotalHours) const;

ส่งกลับค่า

ค่าวัน / เวลาช่วงนี้ซึ่งแสดงในหน่วยชั่วโมง แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะสำรวจเพื่อส่งกลับ double มันเสมอจะส่งกลับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อเรียกค่าวัน / เวลาช่วงนี้ซึ่งแสดงในหน่วยชั่วโมง?

ค่าที่ส่งกลับจากช่วงนี้ฟังก์ชันระหว่าง approximatelynbsp – 8.77e7 และ 8.77e7(&N)?

สำหรับฟังก์ชันอื่นที่สอบถามค่าของวัตถุCOleDateTimeSpanดูหน้าที่สมาชิก:

ภาพรวม COleDateTimeSpan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan(&N)

Index