COleDateTimeSpan::GetTotalDays

(double GetTotalDays) const;

ส่งกลับค่า

ค่าวัน / เวลาช่วงนี้ซึ่งแสดงเป็นวัน แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะสำรวจเพื่อส่งกลับ double มันเสมอจะส่งกลับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อเรียกค่าวัน / เวลาช่วงนี้ซึ่งแสดงเป็นวัน?

ค่าที่ส่งกลับจากช่วงนี้ฟังก์ชันระหว่าง approximatelynbsp – 3.65e6 และ 3.65e6(&N)?

สำหรับฟังก์ชันอื่นที่สอบถามค่าของวัตถุCOleDateTimeSpanดูหน้าที่สมาชิก:

ภาพรวม COleDateTimeSpan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan, COleDateTimeSpan::operator คู่(&N)

Index