COleDateTimeSpan::GetHours

(ยาว GetHours) const;

ส่งกลับค่า

ส่วนชั่วโมงของค่าวัน / เวลาช่วงนี้?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกส่วนชั่วโมงของค่าวัน / เวลาช่วงนี้?

ค่าที่ส่งกลับจาก betweennbsp ช่วงนี้ฟังก์ชัน – 23 และ 23(&N)?

สำหรับฟังก์ชันอื่นที่สอบถามค่าของวัตถุCOleDateTimeSpanดูหน้าที่สมาชิก:

ภาพรวม COleDateTimeSpan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan(&N)

Index