COleDateTimeSpan::GetDays

(ยาว GetDays) const;

ส่งกลับค่า

ส่วนวันที่ของค่าวัน / เวลาช่วงนี้?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกส่วนวันของค่าวัน / เวลาช่วงนี้?

ค่าที่ส่งกลับจากช่วงนี้ฟังก์ชันระหว่าง approximatelynbsp – 3,615,000 และ 3,615,000(&N)?

สำหรับฟังก์ชันอื่นที่สอบถามค่าของวัตถุCOleDateTimeSpanดูหน้าที่สมาชิก:

ภาพรวม COleDateTimeSpan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan(&N)

Index