COleDateTime::operator วัน

ตัวดำเนินการ()วัน const;

หมายเหตุ

ตัวดำเนินการนี้ส่งกลับวันวัตถุมีค่าถูกคัดลอกจากวัตถุนี้COleDateTime?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานวัตถุวันให้ดูบทความ วันและเวลา: สนับสนุน AutomationในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม COleDateTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDateTime::m_dt(&N)

Index