COleDateTime::operator lt; <> & gt;

เพื่อนCDumpContextamp ตัวดำเนินการ AFXAPI << (CDumpContext & dc,COleDateTime timeSrc );
เพื่อนตัวดำเนินการ CArchive และ AFXAPI << (CArchive & ar, COleDateTime dateSrc );
เพื่อนตัวดำเนินการ CArchive และ AFXAPI >> (CArchive & ar, COleDateTime และ dateSrc );

หมายเหตุ

การแทรกCOleDateTime (lt; <) ดำเนินสนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูล และการจัดเก็บไปยังการเก็บถาวรวินิจฉัย แยก (>>) ผู้ให้บริการสนับสนุนการโหลดจากเก็บถาวร?

ภาพรวม COleDateTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDumpContext, CArchive(&N)

Index