COleDateTime::m_dt

หมายเหตุ

วันโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวัตถุนี้COleDateTime?

ข้อควรระวังnbsp  การเปลี่ยนแปลงค่าในวันวัตถุที่เข้าถึงได้ โดยตัวชี้ที่ส่งกลับ โดยฟังก์ชันนี้จะเปลี่ยนค่าของวัตถุนี้COleDateTime มันไม่มีเปลี่ยนสถานะของวัตถุนี้COleDateTime(&N)?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานวัตถุวันให้ดูบทความ วันและเวลา: สนับสนุน AutomationในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม COleDateTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::SetDate, COleDateTime::SetTime, COleDateTime::operator วัน(&N)

Index