COleDateTime::GetHour

int GetHour (const);

ส่งกลับค่า

ชั่วโมงแสดง ด้วยค่าของวัตถุนี้COleDateTime?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อรับชั่วโมงแทน ด้วยค่าวัน / เวลานี้?

ช่วงของค่าที่ส่งกลับที่ถูกต้องระหว่าง 0 และ 23 หากสถานะของวัตถุCOleDateTimeนี้ไม่ถูกต้อง ส่งคืนค่าเป็นAFX_OLE_DATETIME_ERROR?

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันอื่น ๆ สมาชิก แบบสอบถามที่ค่าของวัตถุนี้COleDateTimeดูหน้าที่สมาชิก:

ภาพรวม COleDateTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::operator =, COleDateTime::GetStatus(&N)

Index