COleDateTime::GetDayOfYear

int GetDayOfYear (const);

ส่งกลับค่า

วันที่ของปีถูกแสดง ด้วยค่าของวัตถุนี้COleDateTime?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกรับวันของปีถูกแสดง ด้วยค่าวัน / เวลานี้?

ถูกต้องคืนค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1 และ 366 ที่ 1 มกราคม = 1 หากสถานะของวัตถุCOleDateTimeนี้ไม่ถูกต้อง ส่งคืนค่าเป็นAFX_OLE_DATETIME_ERROR?

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันอื่น ๆ สมาชิก แบบสอบถามที่ค่าของวัตถุนี้COleDateTimeดูหน้าที่สมาชิก:

ภาพรวม COleDateTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::operator =, COleDateTime::GetStatus(&N)

Index