COleDateTime::GetCurrentTime

คง COleDateTime PASCAL GetCurrentTime ();

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกคงจะส่งกลับค่าวัน / เวลาปัจจุบัน?

ตัวอย่าง

COleDateTime dateTest
 nbsp / / ค่า dateTest =เที่ยงคืน 30 1899 ธันวาคม

dateTest = COleDateTime::GetCurrentTime()
   / / ค่า dateTest =วันและเวลาปัจจุบัน(&N)

ภาพรวม COleDateTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index