COleDataSource::OnRenderGlobalData

เสมือน BOOL OnRenderGlobalData ( LPFORMATETC lpFormatEtc, HGLOBAL * phGlobal );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

lpFormatEtc

ชี้ไป FORMATETCโครงสร้างที่ระบุรูปแบบในการร้องขอข้อมูล?

phGlobal

ชี้ไปที่ตัวจัดการหน่วยความจำส่วนกลางซึ่งเป็นข้อมูลถูกส่งกลับไปที่ ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่ได้ถูกจัดสรร พารามิเตอร์นี้สามารถเป็นNULL?

หมายเหตุ

เรียกว่าโดยกรอบการเรียกข้อมูลในรูปแบบที่ระบุเมื่อสื่อเก็บข้อมูลที่ระบุเป็นหน่วยความจำระดับโลก รูปแบบที่ระบุเป็นหนึ่งในก่อนหน้านี้ ไว้ในวัตถุCOleDataSourceโดยใช้ฟังก์ชันสมาชิกDelayRenderDataสำหรับการเรนเดอร์ที่ล่าช้า ส่งกลับค่าเริ่มต้นใช้งานฟังก์ชันนี้เพียงแค่ค่าเท็จ?

ถ้าphGlobalเป็นNULLแล้วแบบใหม่HGLOBALควรมีการปันส่วน และส่งกลับมาในphGlobal มิฉะนั้นHGLOBALที่ระบุโดยphGlobalควรมีเติมข้อมูล จำนวนของข้อมูลที่อยู่ในHGLOBALต้องไม่เกินขนาดปัจจุบันของบล็อกหน่วยความจำ ยัง บล็อกไม่สามารถจัดสรรใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น?

นี่คือการขั้นสูง overridable แทนที่ฟังก์ชันนี้เพื่อให้ข้อมูลของคุณในรูปแบบที่ร้องขอและปานกลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณ คุณอาจต้องการแทนที่รุ่นอื่น ๆ ของฟังก์ชันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแทน ถ้าคุณต้องการจัดการสื่อเก็บข้อมูลหลาย แทนOnRenderData ถ้าข้อมูลของคุณในแฟ้ม หรือเป็นตัวแปรขนาด แทนOnRenderFileData สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลที่ล่าช้าเป็นจัดการ โดย MFC ให้ดูบทความ วัตถุข้อมูลและแหล่งข้อมูล: จัดการในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ FORMATETCโครงสร้าง และ IDataObject::GetDataในการOLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

ภาพรวม COleDataSource |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDataSource::DelayRenderData, COleDataSource::DelayRenderFileData, COleDataSource::OnRenderData, COleDataSource::OnRenderFileData, COleDataSource::OnSetData(&N)

Index