COleDataObject::Detach

LPDATAOBJECT แยก ( );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุข้อมูล OLE ที่ถูกยืดออก?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแยกวัตถุCOleDataObjectจากนั้นเชื่อมโยงข้อมูลวัตถุ OLE โดยไม่ต้องปล่อยวัตถุข้อมูล?

ภาพรวม COleDataObject |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDataObject::Attach, COleDataObject::Release(&N)

Index