COleDataObject::BeginEnumFormats

โมฆะ BeginEnumFormats ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเตรียมสำหรับการต่อมาเรียกใช้GetNextFormatสำหรับการดึงรายการของรูปแบบข้อมูลจากรายการ?

หลังจากการเรียกไปยังBeginEnumFormatsตำแหน่งของรูปแบบแรกที่ได้รับการสนับสนุน โดยวัตถุนี้ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ สายต่อไปGetNextFormatจะระบุรายชื่อของรูปแบบที่พร้อมใช้งานในวัตถุข้อมูล?

เมื่อต้องการตรวจสอบความพร้อมในการให้ข้อมูลในรูปแบบที่กำหนด ใช้COleDataObject::IsDataAvailable?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม IDataObject::EnumFormatEtc ในการOLE 2 Programmer's Reference, Volume 1?

ภาพรวม COleDataObject |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDataObject::GetNextFormat, COleDataObject::IsDataAvailable(&N)

Index