COleCurrency::operator สกุล

ดำเนินการสกุลเงิน ( ) const;

หมายเหตุ

ตัวดำเนินการนี้ส่งกลับ โครงสร้างสกุลเงินที่มีค่าถูกคัดลอกจากวัตถุนี้COleCurrency?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ รายการสกุลเงินในการอ้างอิงของ Win32 SDK OLE โปรแกรมเมอร์ของ?

ภาพรวม COleCurrency |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleCurrency::m_cur, COleCurrency::SetCurrency(&N)

Index