COleCurrency::GetStatus

CurrencyStatus GetStatus (const);

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าสถานะของค่านี้COleCurrency?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกได้รับสถานะ (มีผลบังคับใช้) ของวัตถุCOleCurrencyกำหนด?

ค่าส่งกลับถูกกำหนด โดยชนิดCurrencyStatusระบุซึ่งกำหนดไว้ภายในคลาCOleCurrency?

enum CurrencyStatus {
 nbsp ถูกต้อง = 0
   ไม่ถูกต้อง = 1
   ค่า null = 2
}(&N)

คำอธิบายโดยย่อของค่าสถานะเหล่านี้ ดูรายการต่อไปนี้:

สถานะของวัตถุCOleCurrencyไม่ถูกต้องในกรณีต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีการตั้งค่าสถานะไม่ถูกต้อง ดูหน้าที่สมาชิก:

ภาพรวม COleCurrency |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleCurrency::SetStatus, COleCurrency::m_status(&N)

Index