COleConvertDialog::m_cv

หมายเหตุ

โครงสร้างของชนิดOLEUICONVERTใช้เพื่อควบคุมลักษณะการทำงานของกล่องโต้ตอบการแปลง สมาชิกของโครงสร้างนี้สามารถแก้ไขได้โดยตรง หรือผ่าน ทางฟังก์ชันของสมาชิก?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ OLEUICONVERTโครงสร้างในเอกสารประกอบ OLE?

ภาพรวม COleConvertDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleConvertDialog::COleConvertDialog, COleConvertDialog::DoModal(&N)

Index