COleConvertDialog::GetSelectionType

UINT GetSelectionType ( ) const

ส่งกลับค่า

ชนิดของสิ่งที่เลือกทำ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดชนิดของแปลงที่เลือกในกล่องโต้ตอบการแปลง?

ค่าส่งกลับชนิดจะถูกระบุ โดยชนิด enumerationเลือกประกาศไว้ในคลาCOleConvertDialog?

enum ส่วนที่เลือก
{
 nbsp noConversion
   convertItem
   activateAs
}(&N)

ทำตามคำอธิบายโดยย่อของค่าเหล่านี้:

ภาพรวม COleConvertDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::COleConvertDialog(&N)

Index