COleConvertDialog::GetIconicMetafile

HGLOBAL GetIconPicture ( ) const

ส่งกลับค่า

ตรวจสอบหมายเลขอ้างอิงการ metafile ประกอบด้วยความกว้างยาว iconic ของรายการที่เลือก ถ้ากล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอนเมื่อกล่องโต้ตอบถูกยกเลิก โดยเลือกOK อื่นNULL?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงการการ metafile ที่ประกอบด้วยความกว้างยาว iconic ของรายการที่เลือก?

ภาพรวม COleConvertDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::COleConvertDialog, COleConvertDialog::GetDrawAspect(&N)

Index