COleConvertDialog::GetDrawAspect

DVASPECT GetDrawAspect ( ) const

ส่งกลับค่า

วิธีการจำเป็นในการสร้างภาพวัตถุ?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ใช้เลือกที่จะแสดงรายการที่เลือกเป็นไอคอน เรียกฟังก์ชันนี้เท่านั้นหลังจากการส่งกลับDoModal IDOK?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวาดกว้างยาว ดูการ FORMATETCโครงสร้างของข้อมูลในเอกสารประกอบ OLE?

ภาพรวม COleConvertDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::COleConvertDialog(&N)

Index