COleConvertDialog::GetClassID

const CLSIDamp GetClassID ( ) const(&A)

ส่งกลับค่า

CLSIDที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ถูกเลือกในกล่องโต้ตอบการแปลง?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้เพื่อรับCLSIDที่สัมพันธ์กับรายการผู้ใช้ที่เลือกในกล่องโต้ตอบการแปลง เรียกฟังก์ชันนี้เท่านั้นหลังจากการส่งกลับDoModal IDOK?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คีย์ CLSIDในเอกสารประกอบ OLE?

ภาพรวม COleConvertDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleConvertDialog::DoModal(&N)

Index