COleControl::SetText

โมฆะ SetText ( LPCTSTR pszText );

พารามิเตอร์

pszText

ตัวชี้จะเป็นสายอักขระ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าค่าของหุ้นของตัวควบคุมป้ายคำอธิบายหรือคุณสมบัติของข้อความ?

หมายเหตุว่า คุณสมบัติป้ายคำอธิบายและข้อความที่หุ้นทั้งสองแมปกับค่าเดียวกัน ซึ่งหมายความ ว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติคุณสมบัติทั้งสอง ทั่วไป การควบคุมควรสนับสนุนทั้งหุ้นป้ายคำอธิบาย หรือคุณสมบัติข้อความ แต่ทั้งสองอย่างไม่?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::GetText, COleControl::InternalGetText, COleControl::OnTextChanged(&N)

Index