COleControl::SetRectInContainer

BOOL SetRectInContainer ( LPRECT lpRect );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าโทรเสร็จสมบูรณ์ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

lpRect

ตัวชี้ไปยังสี่เหลี่ยมที่ประกอบด้วยพิกัดใหม่ของตัวควบคุมที่สัมพันธ์กับคอนเทนเนอร์?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าพิกัดของสี่เหลี่ยมของตัวควบคุมที่สัมพันธ์กับคอนเทนเนอร์ แสดงในหน่วยอุปกรณ์ ถ้าตัวควบคุมเป็นเปิด จะถูกปรับขนาด มิฉะนั้น จะเรียกว่าฟังก์ชันOnPosRectChangedในคอนเทนเนอร์?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::GetRectInContainer, COleControl::GetControlSize(&N)

Index