COleControl::SetForeColor

โมฆะ SetForeColor ( OLE_COLOR dwForeColor );

พารามิเตอร์

dwForeColor

มีค่าOLE_COLORที่จะใช้สำหรับการทำงานเบื้องหน้าในการวาดภาพของตัวควบคุมของคุณ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ ForeColor หุ้นของตัวควบคุมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้นี้คุณสมบัติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ดู การเพิ่มคุณสมบัติการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองในบทช่วยสอนเกี่ยวกับตัวอย่างของวงกลมในVisual c ++ Tutorialsและบทความ ตัวควบคุม ActiveX: คุณสมบัติในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::SetBackColor, COleControl::GetForeColor, COleControl::OnForeColorChanged(&N)

Index