COleControl::SetFont

โมฆะ SetFont ( LPFONTDISP pFontDisp );

พารามิเตอร์

pFontDisp

ตัวชี้การอินเทอร์เฟซการสรุปข้อมูลตัวอักษร?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติแบบอักษรหุ้นของตัวควบคุมของคุณ?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::GetFont, COleControl::InternalGetText, COleControl::OnFontChanged(&N)

Index