COleControl::SetBackColor

โมฆะ SetBackColor ( OLE_COLOR dwBackColor );

พารามิเตอร์

dwBackColor

มีค่าOLE_COLORที่ใช้สำหรับพื้นหลังของรูปวาดของตัวควบคุมของคุณ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ BackColor หุ้นของตัวควบคุมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้นี้คุณสมบัติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ดู การเพิ่มคุณสมบัติการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองในบทช่วยสอนเกี่ยวกับตัวอย่างของวงกลมในVisual c ++ Tutorialsและบทความ ตัวควบคุม ActiveX: คุณสมบัติในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::SetForeColor, COleControl::GetBackColor, COleControl::OnBackColorChanged(&N)

Index