COleControl::SetAppearance

โมฆะ SetAppearance ( สั้น sAppearance );

พารามิเตอร์

sAppearance

ค่าที่จะใช้สำหรับลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมของคุณสั้น(VT_I2) ค่าศูนย์การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมการแบน และค่าเป็น 1 การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมเป็น 3D?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติลักษณะที่ปรากฏของหุ้นของตัวควบคุมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของหุ้น ดู ตัวควบคุม ActiveX: คุณสมบัติในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::GetAppearance, COleControl::OnAppearanceChanged(&N)

Index