COleControl::SelectFontObject

CFont * SelectFontObject ( CDC * pDC, CFontHolderamp fontHolder );(&A)

ส่งกลับค่า

ตัวชี้แบบอักษรที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อผู้เรียกได้เสร็จสิ้นการดำเนินการวาดทั้งหมดที่ใช้fontHolderนั้นควรเลือกแบบอักษรที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ โดยผ่านเป็นพารามิเตอร์การCDC::SelectObject?

พารามิเตอร์

pDC

ชี้ไปยังวัตถุที่บริบทอุปกรณ์?

fontHolder

การอ้างอิงไปยังวัตถุCFontHolderแทนแบบอักษรให้มีเลือก?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการเลือกแบบอักษรในบริบทอุปกรณ์?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index