COleControl::ReleaseCapture

BOOL ReleaseCapture ( );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปล่อยเมาส์จับ ถ้าตัวควบคุมอยู่ในขณะนี้มีการจับเมาส์ การจับออก มิฉะนั้น ฟังก์ชันนี้ไม่มีผล?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::SetCapture, COleControl::GetCapture(&N)

Index