COleControl::Refresh

โมฆะ ฟื้นฟู ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อบังคับการเพนท์ของคอนโทรล OLE?

ฟังก์ชันนี้ได้รับการสนับสนุน โดยคลาสพื้นฐานCOleControlเป็นหุ้น เรียกการฟื้นฟู นี้ช่วยให้ผู้ใช้ของคอนโทรล OLE ของคุณเพื่อวาดตัวควบคุมเวลาระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนี้ ให้ดูบทความ ตัวควบคุม ActiveX: วิธีการในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::InvalidateControl(&N)

Index