COleControl::RecreateControlWindow

โมฆะ RecreateControlWindow ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำลาย และสร้างตัวควบคุมของหน้าต่าง ซึ่งอาจจำเป็นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงของหน้าต่างลักษณะบิต?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index