COleControl::OnGetControlInfo

เสมือน โมฆะ OnGetControlInfo ( LPCONTROLINFO pControlInfo );

พารามิเตอร์

pControlInfo

ชี้ไป CONTROLINFOโครงสร้างในการกรอกข้อมูล?

หมายเหตุ

เรียกว่าตามกรอบเมื่อคอนเทนเนอร์ของตัวควบคุมมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุม ข้อมูลนี้ประกอบด้วยหลักของคำอธิบายของคีย์ mnemonic ของตัวควบคุม ใช้งานเริ่มต้นกรอกข้อมูลpControlInfoกับข้อมูลเริ่มต้น?

แทนที่ฟังก์ชันนี้ถ้าตัวควบคุมของคุณต้องการประมวลผล mnemonic แป้น?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index