COleControl::OnFontChanged

เสมือน โมฆะ OnFontChanged ( );

หมายเหตุ

เรียกว่าโดยกรอบงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติค่าหุ้นของแบบอักษร เริ่มต้นใช้งานเรียกCOleControl::InvalidateControl ถ้าตัวควบคุมเป็น subclassing ตัวควบคุม Windows การเริ่มต้นการใช้งานยังส่งข้อความWM_SETFONTกับตัวควบคุมของหน้าต่าง?

แทนที่ฟังก์ชันนี้ถ้าคุณต้องการแจ้งให้ทราบหลังจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินี้?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::GetFont, COleControl::InternalGetFont, COleControl::InvalidateControl(&N)

Index