COleControl::OnClick

เสมือน โมฆะ OnClick ( USHORT iButton );

พารามิเตอร์

iButton

ดัชนีของปุ่มเมาส์ สามารถมีหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

หมายเหตุ

เรียกว่าโดยกรอบงานเมื่อมีการคลิกปุ่มเมาส์ หรือมีการเรียกเมธอดหุ้น DoClick เริ่มต้นใช้งานเรียกCOleControl::FireClick?

แทนที่ฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อการปรับเปลี่ยน หรือขยายการจัดการค่าเริ่มต้น?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::DoClick, COleControl::FireClick(&N)

Index