COleControl::OnAppearanceChanged

เสมือน โมฆะ OnAppearanceChanged ( );

หมายเหตุ

เรียกว่าโดยกรอบงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของคุณสมบัติค่าหุ้น?

แทนที่ฟังก์ชันนี้ถ้าคุณต้องการแจ้งให้ทราบหลังจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินี้ เริ่มต้นใช้งานเรียกInvalidateControl?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::GetAppearance, COleControl::SetAppearance, COleControl::InvalidateControl(&N)

Index