COleControl::IsOptimizedDraw

BOOL IsOptimizedDraw ( );

ส่งกลับค่า

TRUEถ้าคอนเทนเนอร์ที่สนับสนุนรูปวาดให้เหมาะสำหรับการดำเนินการปัจจุบันรูปวาดการ อื่นเป็น FALSE?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่า ในคอนเทนเนอร์สนับสนุนรูปวาดให้เหมาะสำหรับการดำเนินการปัจจุบันที่วาด ถ้ารูปวาดให้เหมาะได้รับการสนับสนุน แล้วตัวควบคุมต้องไม่เลือกวัตถุเก่า (ปากกา และขวดนม อักษร ฯลฯ) ลงในบริบทอุปกรณ์เมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index