COleControl::InternalGetFont

CFontHolderamp InternalGetFont ( );(&A)

ส่งกลับค่า

การอ้างอิงไปยังวัตถุที่CFontHolderที่ประกอบด้วยวัตถุแบบอักษรหุ้น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในการเข้าถึงคุณสมบัติแบบอักษรหุ้นของตัวควบคุมของคุณ

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::GetFont, COleControl::SetFont(&N)

Index