COleControl::GetRectInContainer

BOOL GetRectInContainer ( LPRECT lpRect );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าตัวควบคุมเป็นใช้งานอยู่ในสถาน 0 อื่น?

พารามิเตอร์

lpRect

ตัวชี้ไปยังโครงสร้างสี่เหลี่ยมที่พิกัดของตัวควบคุมจะถูกคัดลอก?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อขอรับพิกัดของสี่เหลี่ยมของตัวควบคุมที่สัมพันธ์กับคอนเทนเนอร์ แสดงในหน่วยอุปกรณ์ สี่เหลี่ยมจะใช้ได้เฉพาะถ้าตัวควบคุมเป็นแบบแทนที่ใช้งานอยู่?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::SetRectInContainer, COleControl::GetControlSize(&N)

Index