COleControl::GetNotSupported

โมฆะ GetNotSupported ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในตำแหน่งของฟังก์ชันรับของคุณสมบัติใด ๆ ที่เรียกคุณสมบัติโดยผู้ใช้ของตัวควบคุมไม่สนับสนุน ตัวอย่างหนึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่ถูกเขียนอย่างเดียว?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::SetNotSupported(&N)

Index