COleControl::GetForeColor

OLE_COLOR GetForeColor ( );

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับระบุสีพื้นหน้าปัจจุบันเป็นค่าOLE_COLORถ้าสำเร็จ ค่านี้สามารถแปลเป็นตัว COLORREFค่า ด้วยการเรียกไปยังTranslateColor?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้ใช้ฟังก์ชันรับของหุ้น ForeColor คุณสมบัติ?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::AmbientForeColor, COleControl::TranslateColor, COleControl::GetBackColor, COleControl::SetForeColor(&N)

Index