COleControl::GetFocus

CWnd * GetFocus ( );

ส่งกลับค่า

ถ้าตัวควบคุมถูกเปิดการใช้งาน และแบบไม่มีหน้าต่าง ส่งกลับนี้ถ้าตัวควบคุมอยู่ในปัจจุบันมีโฟกัสของแป้นพิมพ์ (ตามที่กำหนดโดยคอนเทนเนอร์ของตัวควบคุม), หรือค่า NULLถ้าไม่มีโฟกัส?

มิฉะนั้น ส่งกลับCWndวัตถุที่มีโฟกัส (เหมือนCWnd::GetFocus)?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดว่า วัตถุCOleControlได้รับโฟกัส ตัวควบคุมแบบไม่มีหน้าต่างที่เปิดใช้งานแล้วได้รับโฟกัสเมื่อเรียกว่าSetFocus?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::SetFocus(&N)

Index