COleControl::GetClientSite

LPOLECLIENTSITE GetClientSite ( );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังไคลเอนต์ไซต์ของปัจจุบันของตัวควบคุมในคอนเทนเนอร์ของ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสอบถามวัตถุสำหรับตัวชี้ไปยังไซต์ของไคลเอ็นต์ปัจจุบันภายในคอนเทนเนอร์ของ?

จุดส่งกลับชี้กับอินสแตนซ์ของIOleClientSite อินเทอร์เฟซของIOleClientSiteการใช้งาน โดยคอนเทนเนอร์ เป็นบริบทของมุมมองของวัตถุ: ที่มียึดในเอกสาร ที่นั้นจะได้รับการจัดเก็บข้อมูล อินเทอร์เฟซของผู้ใช้ และทรัพยากรอื่น ๆ?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index