COleControl::GetClientRect

เสมือนโมฆะ GetClientRect ( LPRECT lpRect ) const;

พารามิเตอร์

lpRect

ชี้การRECTโครงสร้างประกอบด้วยขนาดของพื้นที่ของตัวควบคุมแบบไม่มีหน้าต่างของไคลเอ็นต์ กล่าวคือ ขนาดของตัวควบคุมการลบเส้นขอบหน้าต่าง เฟรม แถบเลื่อน และอื่น ๆ พารามิเตอร์lpRectแสดงขนาดของสี่เหลี่ยมของตัวควบคุมไคลเอนต์ ไม่ตำแหน่ง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกคืนขนาดของพื้นที่ของไคลเอ็นต์ของตัวควบคุม?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index