COleControl::GetCapture

CWnd * GetCapture ( );

ส่งกลับค่า

ถ้าตัวควบคุมถูกเปิดการใช้งาน และแบบไม่มีหน้าต่าง ส่งกลับนี้ถ้าตัวควบคุมอยู่ในขณะนี้มีการจับเมาส์ (ตามที่กำหนดโดยคอนเทนเนอร์ของตัวควบคุม), หรือค่า NULLถ้าไม่มีการจับ?

มิฉะนั้น ส่งกลับวัตถุCWndที่มีการจับเมาส์ (เหมือนCWnd::GetCapture)?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดว่า วัตถุCOleControlได้จับเมาส์ ตัวควบคุมแบบไม่มีหน้าต่างที่เปิดใช้งานแล้วได้รับการจับเมาส์เมื่อเรียกว่าSetCapture?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::SetCapture, COleControl::ReleaseCapture(&N)

Index