COleControl::GetBorderStyle

สั้น GetBorderStyle ( );

ส่งกลับค่า

1 ถ้าตัวควบคุมมีเส้นขอบแบบปกติ 0 ถ้าตัวควบคุมมีเส้นขอบไม่มี?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้ใช้ฟังก์ชันรับของหุ้นของตัวควบคุมคุณสมบัติ BorderStyle?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::SetBorderStyle, COleControl::OnBorderStyleChanged(&N)

Index