COleControl::GetBackColor

OLE_COLOR GetBackColor ( );

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับระบุสีพื้นหลังปัจจุบันเป็นค่าOLE_COLORถ้าสำเร็จ ค่านี้สามารถแปลค่าCOLORREFกับการเรียกไปยังTranslateColor?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้ใช้ฟังก์ชันรับของหุ้นของตัวควบคุมคุณสมบัติ BackColor?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::AmbientBackColor, COleControl::TranslateColor, COleControl::SetBackColor, COleControl::GetForeColor(&N)

Index