COleControl::GetAppearance

สั้น GetAppearance ( );

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับระบุการตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏที่ปัจจุบันเป็นค่าสั้น(VT_I2) ถ้าสำเร็จ ค่านี้เป็นศูนย์ถ้าลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมเป็นแบนและ 1 ถ้าลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมเป็น 3D?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้ใช้ฟังก์ชันรับของหุ้นของตัวควบคุมคุณสมบัติของลักษณะที่ปรากฏ?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::SetAppearance, COleControl::OnAppearanceChanged(&N)

Index