COleControl::FireKeyUp

โมฆะ FireKeyUp ( USHORT * pnChar, สั้น nShiftState );

พารามิเตอร์

pnChar

ชี้ค่ารหัสคีย์เสมือนของคีย์การนำออกใช้?

nShiftState

ประกอบด้วยการรวมกันของค่าสถานะต่อไปนี้:

หมายเหตุ

เรียกว่าตามกรอบเมื่อคีย์ออกในขณะที่ตัวควบคุมแบบกำหนดเองเป็น UI ที่ใช้งานอยู่ภายในคอนเทนเนอร์ ถ้ามีกำหนดเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์กำหนดเอง คุณกำหนดเมื่อเหตุการณ์คือ fired?

สำหรับอัตโนมัติเผาเป็นเหตุการณ์ keyup จะเกิดขึ้น แผนที่เหตุการณ์ของตัวควบคุมต้องมีเหตุการณ์ keyup จะเป็นหุ้นที่กำหนดไว้?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::FireKeyDown, COleControl::FireKeyPress, COleControl::OnKeyUpEvent(&N)

Index